Ga naar de inhoud

Tijdlijn

Norm NO2 geldt nu voor Nederland

De Europese grenswaarde voor Stikstofdioxide (NO2) van 40 μg/m³ geldt van af 1-1-2015 ook voor Nederland. De overeengekomen Europese norm van 40 μg/m³ is een jaargemiddelde. Die grenswaarde mag niet worden overschreden. Geven metingen aan dat die norm wordt overschreden, dan moet op de kortst mogelijke termijn maatregelen genomen worden om die overschrijding van de grenswaarde ongedaan te maken.

Samen voor Gezonde Lucht
Vandaag startte Milieudefensie de nieuwe meetcampagne "Samen voor Gezonde Lucht". In Amsterdam wordt op 10 locaties de luchtkwaliteit gemeten. In de drukke Valkenburgerstraat wordt verwacht dat de concentratie stikstofdioxide (NO2) boven de Europeese norm van 40 μg/m3 ligt. Eind 2014 hebben bewoners zich bij Milieudefensie gemeld om een meetpunt te beheren. Vandaag werd het meetpunt in de Valkenburgerstraat in gebruik genomen. Bewoners Valkenburgerstraat In de druipende regen kwamen vanochtend bewoners aan de Valkenburgerstraat bijeen om hun meetpunt in gebruik te nemen. Bij Joe Public is aan Hof 3 een houder vastgemaakt en daarin zijn meetbuisjes geplaatst. Komend jaar moet om de vier weken de meetbuisjes vervangen worden door nieuwe. De gebruikte meetbuisjes worden opgestuurd naar het laboratorium Blauw. De resultaten van de metingen zijn telkens circa drie weken na het inleveren van de meetbuisjes bekend en gaan naar RIVM. De eerste resultaten zijn in maart 2015 beschikbaar.
Meetrapport “Wat ademen wij in?”
Meetrapport “Wat ademen wij in?”
Vele bezorgde bewoners kwamen naar de Stopera. Daar werd het meetrapport "Wat ademen wij in?" aan Wethouder Choho (D66) overhandigd door twee "rechters". De luchtkwaliteit in Amsterdam voldoet niet aan de Europese normen. Milieudefensie In 2015 beheerde Milieudefensie samen met bewoners 58 meetpunten in Nederland, waaronder 10 in Amsterdam (Samen voor gezonde lucht). Dat is bewust in 2015 gedaan, omdat in dat jaar Nederland moest voldoen aan de Europese norm. Uit het vandaag overhandigde rapport "Wat ademen wij in?" blijkt dat op zeker elf plekken in het land, waarvan in vier straten in Amsterdam, het jaargemiddelde Stikstofdioxide (NO2) ver boven die Europese norm ligt. Luchtvervuiling zie je niet, maar is wel ziekmakend. In 2010 vroeg Nederland nota bene bij Brussel 5 jaar uitstel. En kreeg dat om te voldoen aan de overeengekomen Europese maximale norm van 40 μg/m³ Stikstofdioxide (NO2). Anne Knol van Milieudefensie was blij met de aanwezigheid van de wethouder om het meetrapport in ontvangst te nemen. Zij deed een oproep aan alle niveaus (gemeente, staat en Europa) niet meer elkaar de bal toe te spelen, maar aan de slag te gaan om de luchtkwaliteit tot ver onder de grenswaarden te krijgen. Nu ademen de bewoners dagelijks ongezonde lucht in zeker op de knelpunten Valkenburgerstraat, Stadhouderskade, Naussaukade en Wibautstraat. Anne Knol liet die dag bij Een Vandaag weten naar de rechter te stappen. En startte meteen een crowdfundingactie onder de titel: Doe met ons mee: Eis gezonde lucht van de Nederlandse Staat Bewoners Namens de bewoners van Amsterdam richtte Paul Busker het woord tot wethouder Choho. Hij gaf aan dat mede door de eerste meetresultaten de bewoners sinds vorig jaar actief zijn en bij allerlei gelegenheden de politiek hebben aangesproken op hun verantwoordelijkheid over de luchtkwaliteit in de stad. Waar de bewoners echter van schrokken is dat de politiek al jaren weet heeft van de problematiek en deze plekken slechts benoemt tot “knelpunt-locaties”, zonder dat er in de ogen van de bewoners echt iets wordt gedaan aan het feitelijke probleem. Dat is bewust spelen met de gezondheid van de bewoners. Onbegrijpelijk dat die 5 jaar uitstel van Brussel niet zijn benut. Gezondheid en welzijn is een grondrecht (artikel 22 lid 1). Iedere bestuurder zou daar prioriteit aan moeten geven.

Ontluisterend bleek de houding van de gemeente Amsterdam in het afschuiven van de verantwoordelijkheid inzake luchtkwaliteit: " Voor een handhavingsverzoek op luchtkwaliteit verwijst het Stadsdeel mij naar het Centrum, het Centrum acht zich echter ook niet verantwoordelijk en wijst naar het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, die weer verwijst naar de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied....."

Luchtkwaliteit is zaak van de stad De site Amsterdam.nl getuigt immers: Daarom werkt de gemeente Amsterdam aan het verbeteren van de luchtkwaliteit in de hele stad. Voor de gezondheid van alle Amsterdammers. En natuurlijk zijn de bewoners bekend met de plannen en dus in de komende jaren nog te nemen maatregelen om de leefbaarheid in de stad te verbeteren. Maar de bewoners rond de knelpuntlocaties merken daar nu dus bitter weinig van in de verbetering van de luchtkwaliteit. Paul sprak dan ook de verwachting uit dat de heer Choho en de rest van het college daadwerkelijk een aanvang maken om juist de luchtkwaliteit te verbeteren op die knelpunten. Vorig jaar waarschuwden de bewoners al dat er steeds meer verkeer door de Valkenburgerstraat, Wibaut-as, Stadhouders- en Nassaukade gaat. Mede door het beleid waarbij de haarvaten van de stad worden dicht geschroeid en het verkeer zich daardoor alleen maar meer concentreert op juist die straten waar de overschrijdingen van de norm aangetoond is. Hoewel wethouder Choho in een herhaling op AT5 liet horen dat rijden achter een scooter 1000 keer kankerverwekkende is, dan rijden achter een bestelbus, blijkt dat ook rijden achter een bestelbusje ziekmakend is. En zeker voortdurend leven in een normoverschrijding op een “knelpunt”; een woonbuurt! Daarom de oproep: Doe daadwerkelijk iets aan de luchtkwaliteit. De aanwezigen vielen bij met de tekst: Wat willen we? Schone lucht! Hoe? Handhaven! Wanneer? Nu! Wethouder Wethouder Choho bleef aandacht vragen voor zijn (in de toekomst!) te nemen maatregelen. In de ogen van de bewoners gaan die maatregelen echt niet bijdragen aan verbetering van de luchtkwaliteit op de knelpuntstraten. De wethouder gaf tegenover EenVandaag aan dat er al veel is ingezet en dat er blijkbaar nog meer moet gebeuren en hij daarom nog meer gaat inzetten, zat in zijn bijdrage na de ontvangst van het meetrapport de wens om samen met de bewoners als partners te werken aan een uitstootvrij Amsterdam. Zie hieronder het videoverslag van Oliver Beens Inspreken De werkgroep SLA riep ook op om na het overhandigen van het meetrapport in te spreken bij de raadscommissie Infrastructuur en Duurzaamheid. Daar werd massaal gehoor aan gegeven. Klik op de foto hieronder en bekijk het videoverslag van de vergadering (vanaf minuut 29:50). Ook de wethouder komt daarna terug op het meetrapport. Met name omdat de heer van Raan (PvdD) aandringt op handhaving na gebleken overschrijding van de Europese norm. De Wethouder laat daarop weten dat het pakket dat de Raad de week er voor heeft goedgekeurd de maatregelen zijn die het College voorstelt. I&D
36 handhavingsverzoeken om overschrijding NO2-norm
Handhavingsverzoek
36 bewoners en/of werkenden tegenover een van de NO2-meetpunten van de GGD in een van de 23 knelpuntstraten van Amsterdam Dienden handhavingsverzoeken in. Dat gebeurde bij verschillende instanties, omdat ieder van die instanties naar andere verwijzen. Ze voelen zich niet verantwoordelijk hoewel zij zich op de borstkloppen alles aan schone lucht te doen. De handhavingsverzoeken zijn verzonden aan:
 • Europa
 • Ministerie
 • Provincie
 • Omgevingsdienst
 • Centrale Stad
 • Stadsdeel Centrum
De bewoners en/of werkenden vragen met hulp van de Partij voor de Dieren aan bovenstaande partijen om locatiespecifieke maatregelen om luchtkwaliteit in hun straat te verbeteren. Concrete maatregelen voor hun straat. Zij nemen geen genoegen meer met de door de politici gepropageerde generieke maatregelen, die lokaal nu echt geen effect (gaan) opleveren, zoals ooit elektrische bussen aanschaffen, die niet eens nu door hun straat gaan, of een Noord-Zuidlijn die ooit gebruikt gaat worden, of als iedereen elektrisch gaat rijden... Metingen GGD Sinds 2015 moet Amsterdam aan de Europese norm van gemiddeld 40 μg/m³ Stikstofdioxide (NO2) voldoen. 23 knelpuntstraten in Amsterdam voldoen daar niet aan volgens de metingen van de eigen GGD. Volgens de GGD komt luchtverontreiniging op de eerste plaats als milieufactor die de gezondheid schaadt (op de tweede plaats staat: geluidoverlast). De bewoners en werkende op de knelpuntlocaties wijzen op de belofte van de stad in de NSL-monitoringsrapportage 2015 en vragen nu om actie!
Verder hecht de gemeente (Amsterdam) er aan te benadrukken dat zij bij het bepalen van haar locatiespecifiek beleid om versneld aan de wettelijke norm te voldoen niet alleen uitgaat van de knelpunten berekend met de monitoringstool, maar ook met mogelijke knelpunten gebaseerd op het meetnet van de gemeente Amsterdam in beheer bij de GGD.
Zeggen en dus ook doen! Dat de bewoners en werkenden verschillende organisaties aangeschreven hebben heeft te maken met het volgende. Elk van de aangeschreven overheidsinstellingen zegt voorstander te zijn van schone en gezonde lucht en maken zelfs plannen. Maar, wanneer je vraagt of ze er echt iets aan willen doen, dan geven ze niet thuis. Het stadsdeel verwijst dan naar de centrale stad, de centrale stad verwijst naar het ministerie. Het van het kastje naar de muur sturen is onbehoorlijk. De overheid moet zich aan de wet en verdragen houden. Amsterdam handhaaf dus de Europese normen voor de luchtkwaliteit door locatiespecifieke maatregelen! Juist op de knelpuntstraten. Daar is het handhavingsverzoek voor.

Reactie op het handhavingsverzoek van:

Stadsdeel Centrum Geen reactie
Centrale Stad Uitstel op beslissing tot half maart
Omgevingsdienst Geen reactie
Provincie Doorgestuurd naar Omgevingsdienst
Ministerie Uitstel op beslissing tot half maart
Europa De bewoners en of werkenden hebben met hulp van de Partij voor de Dieren bij de EP-Commissie Verzoekschriften (PETI) in Brussel een petitie ingediend. Op Europees niveau hebben burgers namelijk het recht zich met verzoeken of klachten schriftelijk tot het Europees Parlement te richten. De klacht, het verzoek of verzoekschrift heet een petitie. Zulke verzoekschriften stellen het Parlement, via zijn Commissie verzoekschriften, in de gelegenheid de aandacht te vestigen op inbreuken door een lidstaat, een lagere overheid of een andere instelling op de rechten van de Europese burger. In 2015 had de Partij voor de Dieren bezorgde bewoners op de Valkenburgerstraat en Overtoom bijgestaan om Brussel vragen te laten beantwoorden of de NO2-grenswaarden een resultaatsverplichting zijn (ja dus). CIJFERS NO2-VERVUILING AFKOMSTIG UIT GGD-RAPPORTEN LUCHTVERONTREINIGING AMSTERDAM. Jaargemiddeld NO2-gehalte per meetpunt volgens GGD-rapport 2012, bijlagen 21 en 18; GGD-rapport 2013, bijlagen 20 en 17; GGD-rapport 2014, bijlagen 7 en 8 en GGD-rapport 2015, bijlagen 7 en 8.
Adres meetpunt Straatcode 2003 2006 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Pr. Hendrikkade 150 HEN150 58,3 59,5 58,5 53,0 55,0 56,8
Stadhouderskade 55 STD55 59,1 58,5 52,9 54,8 53,8
Pr. Hendrikkade 124 HEN124 66,2 74,2 69,2 65,4 59,3 56,9 56,3 51,1 55,8 52,4
Pr. Hendrikkade 68 HEN68 61,7 57,6 53,9 55,9 55,1 51,3 55,6 50,7
Overtoom 89 (1e CH) OVT89 54,5 55,7 55,0 56,0 54,3 50,0
Valkenburgerstr.(hoek.) VLK/hoek 60,3 60,2 53,9 52,2 53,4 52,6 54,3 50,4
Stadhouderskade 30 STD30 54,4 59,1 56,6 55,1 51,5 54,6 53,2 48,8 49,4 49,4
Haarlemmerweg GGD HLW_GGD 53,6 64.9 61,4 60,3 58,7 62,5 59,1 52,5 55,8 49,0
Foeliestraat 6 (IJ-tun.) FOEL6 52,1 49,7 50,8 48,3 47,8 47,0
Amstelveenseweg 390 AVW390 52,2 54,8 56,7 56,4 50 50,6 50,7 47,1 47,5 46,8
Jan van Galenstr 255 JVG255 57,2 58,6 54,7 58,6 52 49,9 51,6 49,4 48,4 46,7
Einsteinweg (A10-w) ESW 007 59,4 60,0 64,4 58,0 58,1 55,3 55,0 53,0 51,5 45,7
Damrak t.o. 23 DAM23 48,8 46,4 46,7 45,3
Stadhouderskade 115 STD115 66,3 62,3 59,0 #N/B 48,1 47,5 47,0 45,3 47,0 45,1
2de H de Grootstr 7 2HDG7 54,4 54,7 49,6 47,2 40,8 43,7 47,7 44,3 45,0 44,3
Haarlemmerweg 77 HLW77 49,1 43,6 46,4 43,3
Stadhouderskade 137 STD137 58,7 55,6 51,2 #N/B 42,3 45,4 42,8 38,9 41,0 43,0
Jan van Galenstr 105 JVG_GGD 57,2 52,0 49,5 48,2 48,1 44,3 45,5 42,9
Beursstraat 19 BS19 44,6 43,2 43,4 42,1 43,7 42,6
De Ruijterkade 6 RTK6 55,8 52,0 49,9 48,7 45,4 46,5 45,0 42,5 43,3 40,7
Europaplein 61 EUP61 57,6 48,7 45,7 51,3 50,0 44,7 41,7 40,6
Overtoom 557 (O'sluis) OVT557 48,6 46,8 46,2 46,1 43,8 40,5
Spaarndammerdijk 53 SPD53 52,7 54,2 51,8 49,4 #N/B 44,1 43,5 38,4 40,5 #N/B
Tasmanstraat 373 TAS373 51,1 54,6 51,0 50,3 44,5 44,6 45,6 37,4 40,5 40,5
Download hier het voorbeeld verzoek-handhaving-milieunorm
Schone Lucht en Ruimte
Schone Lucht en Ruimte
Meer dan 100 mensen waren maandagavond 22 mei in Frascati aanwezig voor een massa-brainstorm. Georganiseerd door verschillende organisaties uit Amsterdam. Doel: gezonde lucht en ruimte hét thema laten worden van de Amsterdamse Gemeenteraadsverkiezingen 2018! Een zeer geslaagde avond. Met meer dan 80 ideeën om samen uit te voeren. Gebruikt werd de techniek van Primoforum om informatie op te halen uit de verschillende gevormde groepen. Op het podium waren ook Mini-Masterklassen over communicatie en lobby-werk. De avond leverde een goede basis op om een brede campagne te ontwikkelen die van gezonde lucht en ruimte het hoofdthema moet maken van de gemeenteraadsverkiezingen 2018.  De campagne wil de Gemeente Amsterdam met name inspireren tot een veel sterkere inzet op duurzame mobiliteit, waardoor er meer ruimte ontstaat voor voetgangers, fietsers en OV. daartoe zijn negen campagnegroepen gevormd: Lobby, Media, Bewustwording Actie, PR, draagvlak aantonen, Publieke discussie starten, Samenwerking, Fondsenwerving, Kennis & onderzoek. Deze groepen voerden afzonderlijke campagnes om Geef Gezonde Lucht de Ruimte het thema te maken bij de gemeenteraadsverkiezingen. Lobby Een van de afspraken binnen de campagne is de verkiezingsprogramma’s te beïnvloeden. Die worden deze en komende maanden geschreven. Daar bleek de urgentie te liggen. De lobbygroep moet dus nu meteen aan de bak. De concept verkiezingsprogramma’s zullen in de periode september-oktober beschikbaar zijn. Dat is weer het volgende moment om te beïnvloeden. Tussendoor zijn er inspraakmomenten bij de gemeenteraad. Acties De actiewerkgroep vindt dat de acties het hele jaar door gevoerd moeten worden. Ludieke, confronterende en ook ondersteunende acties bij de lobby. En door steeds meer mensen. Samenwerken Om een stadsbrede campagne goed te realiseren is verbinding gezocht met meer groepen in de stad. Dat kunnen huisartsen zijn, maar ook organisaties zoals de GGD, of bewonersgroepen op een bepaald onderwerp gerelateerd aan de campagne. Op weg naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 worden zo een aantal losse initiatieven samen een groot initiatief met acties en lobby om Geef Gezonde Lucht de Ruimte bovenaan op de politieke agenda van alle politieke partijen te krijgen.
Recht op gezonde lucht bestaat
Milieudefensie
Donderdag 7 september 2017 heeft de voorzieningenrechter in Den Haag uitspraak gedaan in de zaak van Milieudefensie tegen de Staat. De rechter oordeelde in kort geding dat de Nederlandse Staat binnen twee weken een kwaliteitsplan moet opstellen dat daadwerkelijk zorgt voor een schonere lucht en dat aan de regelgeving voldoet. Het plan moet maatregelen bevatten die ervoor zorgen dat alle overschrijdingen op de kortst mogelijke termijn zullen zijn verdwenen. Ook heeft de voorzieningenrechter de Staat verboden om maatregelen te nemen die tot voortgaande of nieuwe overschrijdingen van de grenswaarden zullen leiden.   Milieudefensie eiste twee weken geleden in kort geding dat de overheid snel maatregelen neemt om voor schonere, gezondere lucht te zorgen en is door de rechter in het gelijk gesteld. De rechter eist dat de staat een plan moet maken met maatregelen, zodat alle overschrijdingen van de grenswaarden voor fijnstof en stikstofdioxide (NO2) op de kortst mogelijke termijn zullen zijn verdwenen. De rechtbank gaat niet mee met de stelling van de staat dat ze toch al voldoende inspanningen verricht om de luchtkwaliteit in Nederland te verbeteren. De Europese grenswaarden zijn geen inspanningsverplichtingen, maar resultaatsverplichtingen!
Beoordeeld dient te worden of het NSL “passende en doeltreffende maatregelen” bevat om de periode van overschrijding van de grenswaarden “zo kort mogelijk” te houden (Conform artikel 23van de Europese Richtlijn). En de rechter vindt van niet: in het NSL staat enkel een opsomming van generieke landelijke maatregelen. Daarmee voldoet het NSL niet aan de eisen die voortvloeien uit Bijlage XV van de Richtlijn.
Geen uitstel De rechter rekent hard af met het argument van de staat dat Nederland nog tijd genoeg heeft om de normen te halen. Ander steden zoals Brussel moesten al in 2010 voldoen, hadden geen uitstel gevraagd en werden nu pas door Europa gemaand. Na uitstel van Europa moest Nederland per 1 januari 2015 voldoen aan de Europese normen voor luchtkwaliteit. Van de rechter krijgt de staat geen uitstel meer.
"De termijn om aan de grenswaarden te voldoen is al geruime tijd verstreken, maar de grenswaarden voor fijnstof en stikstofdioxide worden nog steeds op meerdere locaties in Nederland overschreden".
Maar bovenal: de Staat is verder verboden maatregelen te nemen die leiden tot het in stand houden van, of nieuwe overschrijdingen van de grenswaarden!
Anne Knol van Milieudefensie: "We zijn blij dat de rechter de Staat dwingt om de gezondheid van de burgers beter te beschermen", aldus Knol. "De luchtvervuiling in Nederland moet nu echt aangepakt worden zodat minder mensen door luchtvervuiling ziek worden of doodgaan. Ook voor de miljoen longpatiënten in Nederland is dit zeer hoopvol nieuws."
Amsterdam Amsterdam heeft minimaal 23 "knelpunt"straten waarin volgens metingen van de GGD de Europese normen voor stikstofdioxide worden overschreden. Dat kan tot vroegtijdige sterfte leiden. De schadelijke stoffen komen onder meer vrij door auto's. Wijkcentrum 'd Oude Stadt heeft namens 10 bewoners wonende tegenover een stikstofdioxide-meetpunt van de GGD zowel het Ministerie als de gemeente Amsterdam verzocht de Europese normen te handhaven. Het ministerie wees dat verzoek af. Die afwijzing is wel ingebracht in dit kort geding, om te bewijzen dat de burgers keer op keer ongelijk krijgen van het Ministerie in hun eis om maatregelen voor gezonde lucht (Rechtsoverweging 4.2). Amsterdam wees de handhavingsverzoeken om onder de Eurpese norm te blijven ook af.
Net als in die bezwaarzaak betoogde de Staat in het kort geding van Milieudefensie dat enkel overschrijdingen resteren op hardnekkige lokale knelpunten en dat hij geen bevoegdheden heeft om zonder medewerking van provincies en gemeenten die lokale knelpunten op te lossen. De rechter zegt dat de staat met dat betoog de Europese Richtlijn miskent, die verplichtingen oplegt aan de lidstaten van de Europese Unie, dus aan de Nederlandse Staat en dat de minister verantwoordelijk is voor een programma van maatregelen om aan de grenswaarden te voldoen! Hoe de staat een en ander (samen) heeft geregeld ontslaat haar niet van die verantwoordelijkheid. Welke maatregelen het vast te stelten luchtkwaliteitsplan dient te bevatten, valt - zoals de Staat terecht heeft opgemerkt - onder de beleidsvrijheid van de Staat.
Wordt vervolgd
 • Binnen twee weken moet het Ministerie met een concreet plan van aanpak komen
 • Op de uitspraak in kort geding van 7 september, waar tegen de staat deels beroep heeft ingesteld, maar niet op het onderdeel dat het plan er moet komen,
 • Milieudefensie, samen met 50 burgers voeren ook nog een bodemprocedure tegen de staat. De behandeling bij de rechtbank is gepland op 14 november.
 • Tegen de beslissingen op bezwaar inzake de handhavingsverzoeken staat beroep open.

Bijlage

https://twitter.com/milieudefensie/status/905741467771174912 https://twitter.com/NielsHazekamp/status/905758235059245056 https://twitter.com/Longfonds/status/905715017718390784 https://twitter.com/zeeger/status/905715633521864704 https://twitter.com/anne_knol/status/905714752558653441 https://twitter.com/OudeStadt/status/905775555307597825
Rondje Stopera
Rondje Stopera
Het bewonersinitiatief Schone lucht en ruimte startte in december 2017 het Rondje Stopera op Amstel 1. Een uur rondjes om het stadhuis lopen. Omdat de Gemeente Amsterdam geen haast om de lucht schoner te krijgen. En om te laten zien dat er draagvlak is voor schone lucht. Rondje Stopera werd een terugkerend evenement. Met sprekers en uiteraard de protestrondes om het hele complex. Het was de avond dat de gemeenteraad vergaderde. Politiek partijen kwamen naar buiten en voerden vooral campagne voor hun eigen herverkiezing. Het derde Rondje Stopera op Valentijnsdag 14 februari was een speciale aflevering. Geopend door Marijn Bosman van D66, gevolgd door Bram van Liere van Milieudefensie. Hun boodschap: voor iedereen is schone lucht belangrijk. Het is nodig om in Amsterdam snel schone lucht te realiseren. Daarom zijn deze verkiezingen ontzettend belangrijk. Tijdens het lopen werd ieder Valentijns Rondje Stopera  muzikaal ondersteund door de Fanfare van de Eerste liefdesnacht. Telkens op een andere hoek van het gebouw. Daar werd zowaar stilgestaan om te luisteren. Zowel voor als tijdens het lopen zijn video-opnamen gemaakt voor een wervende campagne voor het laatste Rondje Stopera op 14 maart (de laatste Raadsvergadering voor de verkiezingen). Schone lucht niet ooit, maar NU! Het Rondje Stopera maakt schone lucht het verkiezingsthema van de gemeenteraadsverkiezing 2018! Berichten over hoe schadelijk dat is voor inwoners stapelen zich op. Toch maakt de Gemeente Amsterdam geen haast om de lucht schoner te krijgen. Bekijk hier de ongezondste straten in Amsterdam (hoe donkerder, hoe ongezonder). Terwijl er een uitspraak ligt van de rechter te Den Haag om overal, in alle straten, snel actie te ondernemen om onder de Europese norm te komen. De rechter in Duitsland staat inmiddels toe dat steden Diesels verbieden. Hamburg regelt dat meteen. In de Max-Brauer Allee zijn dieselvoertuigen die niet aan Euro 6 norm voldoen vanaf april 2018 niet welkom.  Milieusenator Jens Kerstan tegen Die Welt: “De verkeersborden worden vandaag nog besteld.”

Actieplan Schone Lucht

B en W heeft het Actieplan Schone Lucht opgesteld. Alle knoppen worden gebruikt om het verhaal "naar een uitstootvrij Amsterdam" te verkopen. Zelfs de invloed van slechte luchtkwaliteit op de gezondheid en rechtszaken worden in het actieplan genoemd om Amsterdam in 2030 uitstootvrij te laten zijn. Het is dan weer vreemd dat er straten niet aangepakt worden, zoals onze Valkenburgerstraat, Prins Hendrikkade, Weesperstraat, waar juist de luchtvervuiling boven de Europese norm zit. Omdat die straten door hun functie als belangrijke (??) verkeersader niet veel rustiger kunnen worden........

Gebiedsgericht werken aan uitstootvrij verkeer, pagina 16: Amsterdam kent een aantal zeer drukke straten waar de luchtkwaliteit het slechtste is. Het betreft de Prins Hendrikkade, Valkenburgerstraat, Weesperstraat, Wibautstraat, Amsteldijk, Stadhouderskade, Nassaukade en de Overtoom. Deze straten kunnen door hun functie als belangrijke verkeersader niet veel rustiger worden.

De wethouder vergeet kennelijk dat in die straten 40 tot 60% doorgaand verkeer is en juist de rechter op 7 oktober 2017 zegt dat op de overheid een resultaatsverplichting rust om aan de Europese norm te voldoen (sinds 1-1-2015). Inspraak Eind mei wordt het Actieplan Schone Lucht in de gemeenteraad besproken. Van begin juni 2019 tot en met half juli 2019 kon u meepraten via een digitaal platform. Daarna volgt de officiële periode van inspraak. Na afloop van de inspraak worden de plannen definitief uitgewerkt en uiteindelijk vastgesteld door de raad.

Bijlage

Motie voor schone lucht
motie
Alleen de indieners van de motie (Partij voor de Dieren en ChristenUnie) samen met BIJ1 staan. Zij stemmen voor direct locatiespecifieke maatregelen in drukke straten, de verkeersaders. Ook in deze straten moet binnen een half jaar de NO2 metingen onder de Europese grenswaarde van 40 μg/m³ komen. En het College moet de maatregelen blijvend monitoren en bijstellen op het beoogde effect. De motie volgt de uitspraak die de rechter al in 2017 voorschreef. Eerder werd de motie geschreven door bewoners aangeboden aan de SP en GroenLinks. Die lieten niets van zich horen. Partij voor de Dieren en ChristenUnie brachten deze motie in. Ondanks dat iedereen voor de verkiezing van de gemeenteraad in maart 2018 beloofde iets te doen aan de meest ongezonde straten, laten de meeste politiek partijen bewoners stikken. De wethouder wacht liever af wat de “ingezette NSL-maatregelen” doen, maar gaf toe dat als er “ooit” nog steeds straten boven de norm zitten er echt drastische maatregelen nodig zijn. De te nemen maatregelen zijn dus bekend! De wil om die drastische maatregelen te nemen ontbreekt bij de coalitie. De wethouder gaf zelfs toe in overtreding te zijn, maar ontraadde de motie. De indieners van de motie (Partij voor de Dieren en ChristenUnie), samen met Bij1, willen wel nu maatregelen, omdat de wet en de rechter dat voorschrijft, de stad volgens de Europese richtlijn en het NSL een resultaatsverplichting heeft en uitstel niet meer mogelijk is sinds 2015. De rest van de gemeenteraadsleden bleef zitten en wees daarmee de motie af. Overige plannen doen echt niks voor de verkeersaders. Actieplan Schone Lucht gaat pas in 2030 iets doen (al eerder was er een plan om iets per 2025 te realiseren). Agenda Autoluw zet niet in op minder auto’s op de verkeersaders, alleen op woonwijken. Alsof in verkeersaders geen mensen wonen.
Concept Agenda Autoluw
Wethouder Dijksma heeft op 2 oktober 2019 de concept Agenda Autoluw vrijgegeven. Het woord Nu krijgt een nieuwe betekenis; t/m 2022. De wethouder meldde meermaals dat de oplossing voor het drukke verkeer op de hoofdroutes zit in die agenda Autoluw. Bewoners en werkenden lezen dat pas ergens   STRAKS  en LATER (t/m 2040) onderzoek naar de Hoofdroutes wordt gedaan. Bewoners echt niet blij. Voelen zich belazerd. Tevens blijkt dat geen Knip in de Weesperstraat wordt gerealiseerd, maar slechts een pilot van een week...... In de buurt Groot Waterloo, ligt de Prins Hendrikkade, Foeliestraat, Valkenburgerstraat, Mr. Visserplein en de Weesperstraat. Allemaal straten waar de Europese grenswaarden jaar in jaar uit overschreden worden. Terwijl het probleem al in 2015 opgelost had moeten zijn. Het Conceptplan Autoluw, gaat niks aan de luchtkwaliteit doen. Ook niet op de korte termijn. Verkeer blijft daar ruim baan houden.Net als op de andere hoofdwegen. Pilot knip Weesperstraat Lezer wordt een pilot met een Knip in de Weesperstraat voorgespiegeld. Die pilot moet nog voorbereid worden. Dat is eigenlijk de motie Vroege (uit 2018, voor de verkiezing). Voor een aaneengesloten periode (van een? of meerdere weken) brengt de stad een knip aan (pagina 43). Om het volgende te onderzoeken:
 • Verkeerskundige effecten; wat doet het verkeer, waar gaat het heen, welke knelpunten ontstaan er, wat betekent dit voor de mogelijkheden voor logistiek in de stad?
 • Baten; wat is er mogelijk met de ruimte, welke dynamiek ontstaat er?
 • Draagvlak bij omwonenden, gebruikers, leveranciers en ondernemers.
 • Praktische uitvoerbaarheid.
Bij deze Pilot worden meteen wel een aantal randvoorwaarden genoemd:
 • Voordat de pilot start, komt er een nieuw kentekenonderzoek (om de huidige verkeersstromen in kaart te brengen); Dat kentekenonderzoek was al toegezegd door de wethouder Dijksma op 13 december 2018 bij de "afdoening van de moties Vroege en Ernsting". Uit gesprekken met wethouder Dijksma bleek dat het kentekenonderzoek nog aanbesteed moet worden. Ergens in 2020......
 • Het kentekenonderzoek en de input van bewoners, ondernemers en leveranciers geven de pilot vorm; Dat traject zal ook wel effe duren.
 • Qua planning moet rekening gehouden worden met het onderhoud aan de Piet Heintunnel en de werkzaamheden aan onder andere de aansluiting S114, zodat er voldoende alternatieven zijn; De renovatie van de Piet Heintunnel is gepland van het voorjaar 2021 tot de zomer 2022.......
Hoewel de Pilot het Tijdpad Nu heeft gekregen, zal het eerder 2022 worden, dan 2020. Hoofdroutes gehandhaafd Op korte termijn wordt het autoverkeer op de hoofdwegen drukker, omdat het college wil dat het autoverkeer van de stadsstraten wordt weggeleid naar die hoofdroutes (pagina 73). Al eerder was duidelijk gemaakt dat dit college niets aan de hoofwegen doet.
Uit het Evaluatierapport Pilot Oude zijde blijkt immers: in het kader van de autoluw ambitie van het college wordt namelijk ingezet op het terugdringen van de footprint van de auto in woonbuurten en het tegelijkertijd beter benutten van de hoofdwegen in de stad. Het terugdringen van het aantal auto’s in woonbuurten heeft meer prioriteit, dan het terugdringen van het autoverkeer op het hoofdwegennet, waar de Valkenburgerstraat deel van uit maakt (pagina 3 en 4).
In de concept agenda Autoluw staat ook een vergezicht in de toekomst (2040), waar bewoners in Groot Waterloo Nu (op dit moment), NIKS aan hebben:
Door de verdere afname van het autoverkeer konden ook hoofdroutes als de Weesperstraat, de Valkenburgerstraat en de Stadhouderskade autoluwer worden ingericht. Er zijn knips in het Plusnet en Hoofdnet Auto bijgekomen. Ook langs de andere hoofdroutes is oversteken veiliger en is de leefbaarheid verbeterd. Eerdere maatregelen voor minder en schoner verkeer helpen daarbij. Meer groen maakt de stad klimaatbestendig, op hete zomerse dagen en bij stevige regenbuien (pagina 23).
Op pagina 43 staat een onderzoek om te kijken welke mogelijkheden er zijn om de hoofdroutes (S-wegen en Plusnet Auto) aantrekkelijker en leefbaarder te maken. Andermaal wordt gecommuniceerd dat dit de routes zijn die voorlopig nog een belangrijke verbindende rol hebben. En dat beperkende maatregelen leiden tot grote baten voor de directe omgeving (luchtkwaliteit en geluidsbelasting), maar meteen worden daaraan zorgen gekoppeld dat die beperkingen zorgen voor veel overlast elders. De weg naar een stevige afname van het totale autoverkeer op die hoofdroutes gaat echter stap voor stap. Tijdpad STRAKS en LATER (t/m/ 2040.......). Als laatste stap. Conclusie Als het gaat over het overaanbod van verkeer op de Hoogdwegen wijst de wethouder steevast naar de agenda Autoluw. Maar van een oplossing Nu tegen de luchtvervuiling blijkt niets uit dit concept. De gemeente moet conform de Europese regelgeving op de kortst mogelijke termijn grenswaarde overschrijdingen van de luchtkwaliteit aanpakken. De rechter beaamde dat al in 2017. Maar dat terugbrengen onder de grenswaarden gebeurt niet met de maatregelen in deze concept agenda Autoluw. Dit college legt de keuze op het auto-leger maken van stadswijken en verkeer juist meer toeleiden naar hoofdnet auto. Een rechtszaak lijkt steeds meer de enige reële optie. Het Stadsdeel Centrum bespreekt de concept Agenda Autoluw op dinsdag 15 oktober 2019. Nu de wethouder wil hun advies. Daar ligt de schone taak om de urgentie op tafel te leggen. Het heeft Nu  lang genoegd geduurd.

Bijlagen