Meteen naar de inhoud

Concept Agenda Autoluw

Wethouder Dijksma heeft op 2 oktober 2019 de concept Agenda Autoluw vrijgegeven. Het woord Nu krijgt een nieuwe betekenis; t/m 2022. De wethouder meldde meermaals dat de oplossing voor het drukke verkeer op de hoofdroutes zit in die agenda Autoluw. Bewoners en werkenden lezen dat pas ergens   STRAKS  en LATER (t/m 2040) onderzoek naar de Hoofdroutes wordt gedaan. Bewoners echt niet blij. Voelen zich belazerd. Tevens blijkt dat geen Knip in de Weesperstraat wordt gerealiseerd, maar slechts een pilot van een week…… In de buurt Groot Waterloo, ligt de Prins Hendrikkade, Foeliestraat, Valkenburgerstraat, Mr. Visserplein en de Weesperstraat. Allemaal straten waar de Europese grenswaarden jaar in jaar uit overschreden worden. Terwijl het probleem al in 2015 opgelost had moeten zijn. Het Conceptplan Autoluw, gaat niks aan de luchtkwaliteit doen. Ook niet op de korte termijn. Verkeer blijft daar ruim baan houden.Net als op de andere hoofdwegen.

Pilot knip Weesperstraat
Lezer wordt een pilot met een Knip in de Weesperstraat voorgespiegeld. Die pilot moet nog voorbereid worden. Dat is eigenlijk de motie Vroege (uit 2018, voor de verkiezing). Voor een aaneengesloten periode (van een? of meerdere weken) brengt de stad een knip aan (pagina 43). Om het volgende te onderzoeken:

  • Verkeerskundige effecten; wat doet het verkeer, waar gaat het heen, welke knelpunten ontstaan er, wat betekent dit voor de mogelijkheden voor logistiek in de stad?
  • Baten; wat is er mogelijk met de ruimte, welke dynamiek ontstaat er?
  • Draagvlak bij omwonenden, gebruikers, leveranciers en ondernemers.
  • Praktische uitvoerbaarheid.

Bij deze Pilot worden meteen wel een aantal randvoorwaarden genoemd:

  • Voordat de pilot start, komt er een nieuw kentekenonderzoek (om de huidige verkeersstromen in kaart te brengen); Dat kentekenonderzoek was al toegezegd door de wethouder Dijksma op 13 december 2018 bij de “afdoening van de moties Vroege en Ernsting“. Uit gesprekken met wethouder Dijksma bleek dat het kentekenonderzoek nog aanbesteed moet worden. Ergens in 2020……
  • Het kentekenonderzoek en de input van bewoners, ondernemers en leveranciers geven de pilot vorm; Dat traject zal ook wel effe duren.
  • Qua planning moet rekening gehouden worden met het onderhoud aan de Piet Heintunnel en de werkzaamheden aan onder andere de aansluiting S114, zodat er voldoende alternatieven zijn; De renovatie van de Piet Heintunnel is gepland van het voorjaar 2021 tot de zomer 2022…….

Hoewel de Pilot het Tijdpad Nu heeft gekregen, zal het eerder 2022 worden, dan 2020.

Hoofdroutes gehandhaafd
Op korte termijn wordt het autoverkeer op de hoofdwegen drukker, omdat het college wil dat het autoverkeer van de stadsstraten wordt weggeleid naar die hoofdroutes (pagina 73). Al eerder was duidelijk gemaakt dat dit college niets aan de hoofwegen doet.

Uit het Evaluatierapport Pilot Oude zijde blijkt immers: in het kader van de autoluw ambitie van het college wordt namelijk ingezet op het terugdringen van de footprint van de auto in woonbuurten en het tegelijkertijd beter benutten van de hoofdwegen in de stad. Het terugdringen van het aantal auto’s in woonbuurten heeft meer prioriteit, dan het terugdringen van het autoverkeer op het hoofdwegennet, waar de Valkenburgerstraat deel van uit maakt (pagina 3 en 4).

In de concept agenda Autoluw staat ook een vergezicht in de toekomst (2040), waar bewoners in Groot Waterloo Nu (op dit moment), NIKS aan hebben:

Door de verdere afname van het autoverkeer konden ook hoofdroutes als de Weesperstraat, de Valkenburgerstraat en de Stadhouderskade autoluwer worden ingericht. Er zijn knips in het Plusnet en Hoofdnet Auto bijgekomen. Ook langs de andere hoofdroutes is oversteken veiliger en is de leefbaarheid verbeterd. Eerdere maatregelen voor minder en schoner verkeer helpen daarbij. Meer groen maakt de stad klimaatbestendig, op hete zomerse dagen en bij stevige regenbuien (pagina 23).

Op pagina 43 staat een onderzoek om te kijken welke mogelijkheden er zijn om de hoofdroutes (S-wegen en Plusnet Auto) aantrekkelijker en leefbaarder te maken. Andermaal wordt gecommuniceerd dat dit de routes zijn die voorlopig nog een belangrijke verbindende rol hebben. En dat beperkende maatregelen leiden tot grote baten voor de directe omgeving (luchtkwaliteit en geluidsbelasting), maar meteen worden daaraan zorgen gekoppeld dat die beperkingen zorgen voor veel overlast elders. De weg naar een stevige afname van het totale autoverkeer op die hoofdroutes gaat echter stap voor stap. Tijdpad STRAKS en LATER (t/m/ 2040…….). Als laatste stap.

Conclusie
Als het gaat over het overaanbod van verkeer op de Hoogdwegen wijst de wethouder steevast naar de agenda Autoluw. Maar van een oplossing Nu tegen de luchtvervuiling blijkt niets uit dit concept. De gemeente moet conform de Europese regelgeving op de kortst mogelijke termijn grenswaarde overschrijdingen van de luchtkwaliteit aanpakken. De rechter beaamde dat al in 2017. Maar dat terugbrengen onder de grenswaarden gebeurt niet met de maatregelen in deze concept agenda Autoluw. Dit college legt de keuze op het auto-leger maken van stadswijken en verkeer juist meer toeleiden naar hoofdnet auto. Een rechtszaak lijkt steeds meer de enige reële optie.

Het Stadsdeel Centrum bespreekt de concept Agenda Autoluw op dinsdag 15 oktober 2019. Nu de wethouder wil hun advies. Daar ligt de schone taak om de urgentie op tafel te leggen. Het heeft Nu  lang genoegd geduurd.

Bijlagen