Ga naar de inhoud

Tijdlijn

Wethouder: In 2019 nog steeds op 13 meetlocaties te hoge NO2 concentratie
Wethouder Marieke van Doorninck
Wethouder Marieke van Doorninck heeft de Raadsleden een brief met datum 3 februari 2020 gestuurd met de GGD-meetcijfers over heel 2019. Nog steeds zijn er 13 meetlocaties met een NO2 concentratie gemeten boven de gezondheidskundige advieswaarde van de WHO van 40 microgram/m3 als jaargemiddelde. In 2018 was dat het geval op 22 locaties. In 2017 waren het er zelfs 37. De volgende straten met veel verkeer (de Rochelroutes) blijven boven de norm:
  • Foeliestraat (IJ-tunnel)
  • 2e Hugo de Grootstraat
  • Jan van Galenstraat
  • Prins Hendrikkade
  • Overtoom
  • Stadhouderskade
  • Valkenburgerstraat
De wethouder denkt dat de verlaging van het aantal straten te maken heeft met de maatregelen die de stad inzet. Maar echt duidden van de cijfers durft de wethouder nu niet. De GGD heeft vorig jaar immers laten weten dat het vooral de weersinvloeden zijn (veel westenwind met schone lucht). De GGD gaat de cijfers over 2019 nader onderzoeken en levert voor de zomer de resultaten Bekijk hier de metingen op de meetpunten van de GGD in Google Docs door de jaren heen: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1p555eh5hj5KuVWYOxrIeVxwh0pyoBB_yAN5qfNO5XwY/htmlview  

Bijlage

  • Brief d.d. 3 februari 2020 van Wethouder Marieke van Doorninck (PDF, 803 kB), waarin zij u informeert over de NO2 (stikstofdioxide) metingen in Amsterdam in 2019.
Raad van State
Raad van State
Vrijdag 15 mei ontving d'Oude Stadt de uitspraak van de Raad van State inzake handhavingsverzoeken luchtkwaliteit bij de gemeente Amsterdam. Na bijna 4 jaar procederen door d'Oude Stadt bij de administratieve rechter krijgen bewoners en werkenden de opdracht dit soort kwesties maar bij de civiele rechter aan te kaarten. Eind 2016 dienden 36 bewoners en of werkenden in een van de (toen) 23 knelpuntstraten die de GGD signaleert handhavingsverzoeken in o.a. tegen de gemeente en het rijk. Zij verzochten de luchtkwaliteit onder de wettelijke normen te brengen. Die verzoeken werden afgewezen. In april 2017 startte de bezwaarprocedures bij het rijk en de gemeente. Beide wezen de bezwaren af met de reden dat de wet niet voorzag in een handhavingsprocedure. Burgers hebben dat recht niet. Daarop werd door 10 bewoners de rechter ingeschakeld. 2017 Ondertussen won Milieudefensie op 7 september 2017 het Kort Geding bij de burgerlijke rechter. Een echte overwinning want de staat moet zich aan de wettelijk gestelden luchtkwaliteitsnormen houden. 2018 17 oktober 2018 oordeelde de Raad van State in zake de handhavingsverzoeken bij het Ministerie. De Raad wees op de omissie in de wet en verklaarde de verzoekers niet-ontvankelijk. Een wees hen naar het alternatief: de burgerlijke rechter. 2019-2020 De gemeente stelde in de beslissing op bezwaar dat we bij beroep bij de rechtbank Amsterdam moesten zijn. Maar die rechtbank verklaarde zich met datum 27 maart 2019 onbevoegd en stuurde verzoekers naar de Raad van State. Daarvan ontvingen wij dus op 15 mei 2020 de uitspraak. De Raad gaat niet in op alle Europees rechtelijke argumenten. Wijst naar hun uitspraak in 2018 en dat burgers maar naar de civiele rechter moeten gaan. Wel ziet de Raad dat de gemeente een technisch verkeerd besluit heeft genomen. De Raad doet dat zelf af en verklaart in feite iedereen niet ontvankelijk. Toch een kleine bonus; d'Oude Stadt krijgt het betaalde griffierecht terug. Conclusie Bijna 4 jaar wachten op deze procedure heeft dus niks extra's opgeleverd. De wet voorziet niet in een regeling voor burgers om eisen te stellen aan de overheid op het gebied van luchtkwaliteit. De wetgeving van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit is alleen een intern feestje tussen bestuursorganen. Burgers staan daarom met lege handen bij de administratieve rechter. Voor handhaving op luchtkwaliteit moeten burgers een kostbare procedure bij de civiel rechter starten net zoals Milieudefensie dat in 2017 heeft gedaan. Inmiddels is de lucht in Amsterdam (tijdelijk) geklaard. En dat vanwege een heel andere redenen dan (verkeers)maatregelen van deze gemeente. Bewoners rest dus alleen een civiele procedure. Daar waren zij al mee bezig: www.schonelucht.amsterdam Maar waarschijnlijk zal de rechter dat vanwege die verbeterde luchtkwaliteit nu niet opportuun achten.

Bijlage:

De luchtkwaliteit NU
De luchtkwaliteit NU
De door de GGD Amsterdam uitgevoerde NO2 (stikstofdioxide) metingen met Palmesbuisjes staan op maps.amsterdam.nl. Op een dynamische wijze presenteert de kaart de meetresultaten door de jaren heen. Bijzonder is dat daar nu de meetresultaten vanaf 2020 per maand te vinden zijn.  Vreemd genoeg zijn er nog geen cijfers te vinden over 2022.   GGDBuisjesDe presentatie van de NO2-metingen door de GGD geeft per maand de effecten weer van het verkeer op de luchtkwaliteit rond het meetpunt en of die aan de wettelijke norm voldoet (< 40 μg/m³ NO2). De meetgegevens over de jaren 2020 en 2021 zijn bijgewerkt. Die eerste metingen in 2022 ontbreken. Deze wijze van presenteren maakt het mogelijk de maanden van het ene met dat van een ander jaar te vergelijken. De cijfers over de oude jaren van voor 2020 zijn alleen maar de jaargemiddelden. Achtergrond De GGD heeft op 124 plekken in Amsterdam reageerbuisjes hangen aan lantaarns e.d. Deze zogenaamde Palmesbuisjes meten al jaren de stikstofdioxide (NO2) op die plekken. Die meetbuisjes worden om de 4 weken gewisseld voor nieuwe. De oude worden uitgelezen om een meetcijfer te bepalen voor dat meetpunt over die periode. Lees ook: GGD en Luchtkwaliteit. Tot 2020 publiceerde de GGD de meetcijfers op de url www.no2buisjes.nl. Dat gebeurde per jaar door het cijfer van de maand februari te tellen bij het meetcijfer van januari en dan delen door 2 (enz.). Dat cijfer leverde volgens de GGD dan een “jaar” gemiddelde op. Maar een echt wettelijk jaarcijfer was dat dus niet. Dat jaargemiddelde kan alleen over een heel jaar bepaald worden. De nu gekozen presentatie van de meetresultaten over 2020 is veel duidelijker.

Bekijk hier de NO2-metingen op: maps.amsterdam.nl/no2/

Daarnaast beheert de GGD in de stad 10 dure grote installaties, zoals op de foto hieronder (genomen op de Stadhouderskade). Gemeten worden verschillende stoffen. De meetresultaten daarvan staan op: www.luchtmeetnet.nl Meer info over meten door de GGD leest u hier: www.oudestadt.nl/ggd-luchtkwaliteit GGDStadhouderskade